Browsing by Subject Electric power production

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Electricity generation from cassava wastewater by a single chamber microbial fuel cellNattakarn Prasertsung
2011Maximum allowable distributed generation with protection system coordination and power loss considerationsTitti Saksornchai
2008Stability of a microgrid with wind power generationSovannarith Leng
2553การจัดสรรเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมวัชรินทร์ ยกย่อง
2556การประเมินค่ากำลังผลิตพึ่งได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าปณาลี เจริญจิตมั่น
2555การประเมินค่ากำลังผลิตพึ่งได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนฉัตรบดินทร์ นาคศรีสุข
2557การวางแผนการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในไมโครกริดที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อนร่วม และระบบกักเก็บพลังงานชานนท์ ธรรมศร
2554การวางแผนเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนในไมโครกริดณัฐดนัย มีแสง
2560การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไฟฟ้ากำลังอรวรรณ กังวาฬ
2555การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษา ปากอ่าวไทยสันต์สิริ ศิริสรรหิรัญ
2554ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ กรณีศึกษาตลาดไทปริพัฒน์ จึงชัยชนะ
2556ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากความแตกต่างของความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนศศินันท์ แก้วจันทร์
2554ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยไบโอแก๊สที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรน้ำเพชร พันธุ์พิพัฒน์
2508สายส่งไฟฟ้าแรงสูงระยะไกล ระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยวิโรจน์ นพคุณ
2560แนวทางการวิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของสายงานผลิตไฟฟ้าพีรวัจน์ ชัยมณีรัตน์
2555แบบจำลองและการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้านพดล ชวนไชยะกูล