Browsing by Subject Globalization

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Consumption of globalized food among Isan women BangkokHelle B M Aasheim; Helle Aasheim
2557การสร้างสรรค์สื่อเรื่อง กระบวนการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2530-2550; ภายใต้บริบทของโลกาภิวัฒน์ และโลกศิลปะถนอม ชาภักดี
2553การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษาและต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง
2552โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทยนับเนื่อง บุนนาค
2554โลกาภิวัตน์ของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในนิตยสารผู้หญิงอตินุช อสีปัญญา
2552โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยธนิกาญจน์ จินาพันธ์