Browsing by Subject Grading and marking (Students)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Evaluating score equity of computerized MCATSungworn Ngudgratoke; Reckase, Mark
2553การประยุกต์ใช้เทคนิคอิควิเปอร์เซ็นไทล์สำหรับการวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ต่างกันจงกล บัวแก้ว
2554การพัฒนาวิธีการกำหนดคะแนนจุดตัดสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
2555การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบ พหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคสุกัญญา ทองนาค
2558การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนิษฐา พันธุ์ยิ้ม
2547การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์เกรดเฉลี่ยระหว่างเทคนิคคลีเมนไทน์กับเทคนิคการถดถอยพหุคูณพรนเรศ มูลเมืองแสน
2528การเปรียบเทียบผลของวิธีการให้คะแนนต่อค่าความตรง ความเที่ยง และความคงที่ ของอันดับที่ของแบบสอบการอ่านเข้าใจความภาษาอังกฤษ ที่มีโครงสร้างความรู้ต่างกันสุพัฒน์ สุกมลสันต์