Browsing by Subject High schools

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การประเมินประสิทธิผลของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรีภรณ์ บางเขียว
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยาวณี เสมา
2552การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสาโรจน์ เทียนใส
2555การศึกษาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนกวดวิชาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1วินิธา ขำวิไล
2536การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12อิทธิชัย ธนเศรษฐ์
2516การเปรียบเทียบความต้องการครูพลศึกษาระหว่างโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจินตนา กสิกร
2539การใช้และความต้องการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในเขตการศึกษา 6 เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษามานิต ปัตตะแวว
2537สภาพปัญหาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนของหมวดวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11วราภรณ์ โทนะพันธ์
2531สภาพและปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่รับนักเรียนได้ต่ำกว่าเป้าหมายสมพงษ์ พลสูงเนิน
2522โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1มนัส บุญประกอบ