Browsing by Subject House construction

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)รณกร ชมธัญกาญจน์
2556การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)อุบล แย้มเกตุหอม
2552การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและระบบโครงสร้างบ้านพอเพียงปราการ ภูมิผล
2555การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรกัญจน์ ทั่งทอง
2557การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่สร้างได้เร็วด้วยแรงคนลักขณา เล็กแหลมหลัก
2553การเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยระบบโครงสร้าง เสา-คานเหล็กสำเร็จรูปกับระบบเดิมปกรณ์ สุวรรณคีรีขันธ์
2554นวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างบ้านลอยน้ำอภิชิต กมลสันติสุข
2556ระบบการก่อสร้างสาเร็จรูปทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น กรณีศึกษา : บริษัท โพสแอนด์พรีคาส จากัดจิราวัฒน์ หุตราชภักดี
2555แนวทางการออกแบบบ้านในชุมชนแออัดในเขตเมือง(บ้านมั่นคง)ให้อยู่ในสภาวะน่าสบายพรรณินทร์ สุขเกษม
2553แนวทางการใช้ไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนฎา พิชยนันท์