Browsing by Subject Interpersonal relations

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2015The impact of power and mindfulness on empathy in Thai contextsShinin Varongchayakul; Pornpavit Boonma; Natharit Atsavagovith
2556กระบวนการสร้างกิจกรรมศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะเกี่ยวเนื่องเพื่อการรวมสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเตือนฤดี รักใหม่
2550การจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในที่เกี่ยวข้องขององค์กรสตรีธัญญรัตน์ สาปาน
2517การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อมวลชนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของประชากรในเขตเมืองและชนบทเวทย์ ธโนปจัย
2550การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสร้างตัวตนในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยวัชรินทร์ ภิญโญศาสตร์
2529การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบศูนย์การเรียนกับแบบเรียนปกติวิมลมาศ ปันยารชุน
2550ความสัมพันธ์ฉันคนรักผ่านเกมแร็กนาร็อกออนไลน์ (ประเทศไทย)สิทธิชัย สาตรวาหา
2535ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองกับความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมสุดาพร สงวนวงษ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมในคู่รักกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรส่งผ่านดาวุธ ศาสนพิทักษ์; ธิดา สุดใจ; วาสิตา กำเนิดมงคล
2557ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของครูกับเด็กและพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาลสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ
2556ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกรสพร เพียรรุ่งเรือง
2554ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและทิศทางของความคิดเห็น ที่มีต่อความตั้งใจซื้อในเครือข่ายสังคมพจนารถ อินทมาตร์
2554ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกายรุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์
2557ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบุคคลต่างวัยในกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลวสุ สกุลรัตน์
2549ผลของความใกล้ชิดระหว่างบุคคลและผลงานต่อการยืนยันคุณค่าในความสัมพันธ์แบบคู่รักกมลรัตน์ ทั่งจันทร์
2557พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทยจุฑารัตน์ ประเสริฐ
2556อิทธิพลการทำนายของบรรยากาศองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการทำงานต่อความทุ่มเทในงานและการติดงานของพนักงานบริษัทณิชารีย์ ตั้งจิตดี; ธีธัช เอกสาธิต; สาริศ ตระการศรีสุนันท์
2556อิทธิพลของการติดต่อระหว่างกลุ่มต่อระยะห่างทางสังคม : บทบาทการส่งผ่านของความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มและเจตคติโดยนัยและเจตคติทางตรงอุบลรัตน์ พูนนารถ
2555อิทธิพลของการสื่อสารแบบบอกต่อทางลบต่อความไม่พึงพอใจในประสบการณ์หลังการบริโภคและในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีความโน้มเอียงในการเปรียบเทียบทางสังคมเป็นตัวแปรกำกับกุลรวี มโนมัยลาภ; เนตรชนก พิทักษ์ไตรรงค์; สุจิตรา มงคลเจริญโชค
2554อิทธิพลของพฤติกรรมครูด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสุขภาวะของครูที่มีต่อสุขภาวะของนักเรียน : โมเดลการปรับและการส่งผ่านพหุระดับถมรัตน์ ศิริภาพ