Browsing by Subject Learning, Psychology of

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2013The gritty mind stays focused while other minds wander when lectures are of low interestNopphasorn Saeneewong Na Ayudthaya; Phot Dhammapeera; Ornpapha Samartlertdee
2554การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬากฤษฎ์ มีมุข
2557การวิจัยกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์วิธีการส่งเสริมใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกียรติชัย ด้วงเอียด
2550การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษานริศรา เสือคล้าย
2553การวิเคราะห์แบบการเรียน ความสุขในการเรียน และทักษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกานต์ฤทัย ชลวิทย์
2513การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความกังวลใจสูง กับนักเรียนที่มีความกังวลใจต่ำศุภลัคน์ พรรธนะแพทย์
2553การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็มจริยา ชื่นศิริมงคล
2531ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทการรับรู้กับรูปแบบการเสนอภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1วราวรรณ ศิลวุฒิกุล
2557ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครูจันทวรรณ พลวัฒน์
2529ผลของการฝึกหัดช่วงยาวและการฝึกหัดช่วงสั้น ที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะและการถ่ายโยงการเรียนรู้ทักษะ จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของร่างกายสมคิด เดชโชคชัยเจริญ
2540เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเอกชยา สุขศิริ