Browsing by Subject Legislative bodies -- Thailand

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดยรัฐสภาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่ายวีระ ไทยวานิช
2513การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทยประเสริฐ โยธีพิทักษ์
2555การระบุและแก้ไขส่วนที่แตกต่างของบทถอดความระหว่างเสียงบันทึกการประชุมรัฐสภาไทยและรายงานการประชุมณัฐณรงค์ พ่วงศรี
2514การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกาเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
2554บทบาทของรัฐสภาไทยในการควบคุมธรรมาภิบาลของตำรวจทวีศักดิ์ ตู้จินดา
2539บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการ นิติบัญญัติไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2500-2506)สุชาติ พันชี
2557ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภาศตพล วรปัญญาตระกูล
2551ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาของไทยจิตติวัฒน์ ทองนวล
2517รัฐสภาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาความอ่อนแอมนตรี เต่งตระกูล