Browsing by Subject Leisure

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Freizeitverhalten von deutschen jugendlichen : eine untersuchung anhand von ausgewahlten printmedienBusarin Itsarachai
2552การใช้พื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ : ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินีอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
2555การใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้านตวงพร เกตุสมบูรณ์
2555อิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคม และความเบื่อหน่ายในยามว่างต่อการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีธีตา ตันโชติกุล; พิริยา ยังรอต; ลัภภรณ์ โชติรัตนวิมล
2558แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพัชราภรณ์ ทัพมาลี