Browsing by Subject Motivation (Psychology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชาวดี ภิญโญทรัพย์
2555การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงานเจณิกา วังสถาพร
2558การทำนายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วยระดับความเป็นกิจวัตรของงานโดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรส่งผ่านและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การเป็นตัวแปรกำกับกิตติพงษ์ อินทราพงษ์; พิชญุตม์ จุลศักดิ์ศรี; ธนากร เรืองเดช
2556การประยุกต์เครือข่ายสังคมเข้ากับระบบกระแสงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของคนทำงานอานิก ยี่รัญศิริ
2557การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขรัชนีพร ไชยมิ่ง
2555การพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดแรงจูงใจ : การวิจัยแบบผสมวิธีสุกิจ ทวีศักดิ์
2510การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจให้สัมฤทธิ์ผลกับการอบรมสั่งสอน ของบิดามารดาตามทัศนะของเด็กวัยรุ่นไทยและเด็กวัยรุ่นลูกจีนเพราพรรณ ประพิตรภา
2553การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเพลงลูกทุ่งเพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครธีรพงศ์ ไศลสุข
2557ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอสิริสา สุรการวิทย์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาการสัมผัส แรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนปลายธนวรรณ นาคเกตุ; ธารทิพย์ โฆษานิมิตร
2556ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของเพศชายกันตพัฒน์ เทพินทราภิรักษ์; พิพัฒน์ ตันมณี; ศุภกฤต จันทรประทักษ์
2556ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการอาสาสมัครของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐกุล อาชวกุลเทพ
2517ปัจจัยที่จูงใจในการเลือกวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท ของนิสิตนักศึกษาครูในกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ มานะสุคนธ์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสโมสรของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในไทยพรีเมียร์ลีกกิตติศักดิ์ สุขเกษม
2549ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้ารับการบำบัดรักษาซ้ำของผู้ป่วยยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์อรรจน์ ศุทธากรณ์
2555ผลกระทบของแรงจูงใจต่อความแม่นยำของตลาดเพื่อการพยากรณ์กฤชภัทร วรอรรคธรรม
2537ผลของการประเมินโดยการพาดพิงถึงงานที่มีต่อการจูงใจต่อเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงและต่ำวินัย คำมูล
2556ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้สึกตราบาปของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนสุธิสา ดีเพชร
2556ผลของการได้รับการกระตุ้นจากภาพตัวละครในวิดีโอเกมต่อการลงความเห็นเกี่ยวกับการยอมรับความก้าวร้าวรุนแรงระหว่างบุคคลณัฐพงษ์ สว่างจิตร์; นุชนาถ หวันมาแซะ; โสภิดา ปีตินวสกุล
2558ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดสุรามานะศักดิ์ เหลื่อมทองหลาง