Browsing by Subject Physical education teachers

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมของครูพลศึกษาอัจฉราลักษณ์ วิเศษ
2513การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครูเสมือน พิชิตกุล
2533ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9วารี คำชื่น
2526บทบาทของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค ตามการรับรู้ของตนเองมนตรี ไชยพันธุ์
2534ปัญหาการจัดและบริหารโปรแกรมพลศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาสมคิด สวนศรี
2513ปัญหาในการจัดและดำเนินการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมแบบประสมไพฑูรย์ จัยสิน
2551สภาพและปัญหาการวัดและการประเมินผลการเรียนของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง
2554สมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในช่วง พ.ศ. 2554-2564อนุชิตร แท้สูงเนิน