Browsing by Subject Questionnaires

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2014THE DEVELOPMENT OF THE PARENTAL FEEDING BEHAVIORS QUESTIONNAIRE (PFBQ) FOR INDONESIAN PARENTS WITH TODDLERSLely Lusmilasari
2557การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาด้วยการใช้ยาที่ได้จากการรายงานของผู้ป่วย: คุณภาพชีวิตด้านยาภัทราภา สุขสง่า
2556การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทยสุกัญญา จันทวาลย์
2557การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21ชนัดดา เทียนฤกษ์
2518การวิเคราะห์ตัวประกอบแบบสอบถามความถนัดเชิงวิศวกรรม ฟอร์ม 2517มาณี สมิธิสัมพันธ์
2554การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการตอบ จำนวนระดับของมาตรประมาณค่า และระดับชั้นของนักเรียนที่ส่งผลต่อความคงที่ในการตอบแบบสอบถาม : กรณีการสร้างแบบสอบถามสำหรับนักเรียนประถมศึกษาพิมพ์ชนก สีหา
2552การสร้างแบบสอบถามวัดภาพลักษณ์องค์กรศุกลิน วนาเกษมสันต์
2528การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีรูปแบบคำตอบแตกต่างกันมัลลิกา ยุวนะเตมีย์
2555การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคต่างกันในการถามคำถามที่ไวต่อความรู้สึกของวัยรุ่นตอนกลางพวงผกา สุขวัฒนา
2554การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต ที่มีวิธีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบมาตรประมาณค่าและสิ่งตอบแทนที่ต่างกันพัทธนันท์ มากบุญ
2531ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
2554ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์กนกวรรณ เนติขจร