Browsing by Subject Self-control

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2007The effects of extensive reading and levels of reading proficiency on Thai university students' English reading comprehension using a self-regulated learning frameworkChitchon Pratontep
2014SELF- REGULATION AND SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) INTERVENTION FOR PROMOTING SAFE SEX AMONG ARMY CONSCRIPTS IN LOP BURI ARMY AREA, THAILANDPiyarat Eaimkhong
2554การพัฒนามาตรวัดแบบการคิดพหุมิติตามทฤษฎีจิตในการปกครองตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นิอร ไชยพรพัฒนา
2553การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการกำกับตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ภิรดี ฤทธิเดช
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการกำกับตนเองในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษาปนัดดา ดีพิจารณ์
2557การศึกษาวิธีการเสริมสร้างนิสัยฝึกฝนตนเอง และอิทธิพลที่ส่งผลต่อนิสัยฝึกฝนตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีการกำกับตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านนาทนภา ตรีอุบล
2531การเปรียบเทียบผลของการฝึกการประเมินตนเองกับผล ของการใช้การเสริมแรงทางบวก ที่มีต่อการเพิ่มและการคงอยู่ของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิไล อาชวอาภรณ์
2526ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับบทบาทของครูสังคมศึกษา ในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในด้านความมีวินัยในตนเองมานิตย์ แก้วปู่
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลทางสังคม การรับรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์พัสกร คงสาคร; พิชญ์ โพธิ์กัน; แพรวผกา มุ่งกลาง
2549ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม กับความตั้งใจสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทยณัฎฐณิชา กอมณี
2557ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวความหมายในชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติดที่มีระดับการควบคุมตนเองแตกต่างกันบุญโรม สุวรรณพาหุ
2535ผลของการควบคุมตนเองและการเสริมแรงทางบวกที่มีต่อความถูกต้อง ของการทำแบบฝึกหัดในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การศึกษาการแผ่ขยายข้ามสภาพการณ์วิไลพร ลิ่มวรวิวัฒน์
2557ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการสร้างวินัยในตนเองของเยาวชนณัจขภัทร์ คุ้มถนอม
2553ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเอมอร ปันทะสืบ
2551ผลของการฝึกการควบคุมตนเองต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนกระทำผิดหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีดิษยา มีเพียร
2557ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ธันยพร มหาดิลกรัตน์
2551ผลของวิธีสอนแบบกำกับตนเองและคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และลักษณะพื้นฐานความเป็นนักวิจัยของนักเรียนกรวรรณ แสงไชย
2556ผลของโปรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้เสพติดแอลกอฮอล์ชายที่ได้รับการบำบัดด้วยยามะลิ แสวงผล
2556อิทธิพลของการกำกับอารมณ์โดยวิธีทางปัญญาต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยควบคุมอิทธิพลของความเข้มแข็งอดทนณัฐนันท์ มั่นคง; ภูมินาถ จตุรเมธานนท์; อุษณิษา ชัยรัตน์ประเสริฐ
2557อิทธิพลของการควบคุมตนเองและการวางกรอบการตัดสินใจต่อเจตนาและพฤติกรรมเพื่อส่วนรวมในภาวะยุ่งยากสองด้านทางสังคมจิรายุ เลิศเจริญวนิช