Browsing by Subject Stress concentration

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Stress distribution on various degrees of curved roots with different post systems by finite element analysisChayanee Chatvanitkul
2558การกระจายความเค้นบนหน้าฟันเฟืองตรงโดยการใช้ผลเฉลยการสัมผัสของเฮิรตซ์และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ธีรเดช ฤทธิ์ไกรเกรียง
2555การจำลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑ์แก้วในกระบวนการอบอ่อนวันวิสาข์ เข็มเงิน
2555ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579จตุพร แก้วอ่อน
2556ผลของกระแสไฟฟ้าเชื่อมพัลส์สูงสุดและส่วนผสมของแก๊สปกคลุมต่อโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกล และความเค้นตกค้างของเนื้อโลหะรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนิติกประกาศศักดิ์ เพ็ชรอาภรณ์