Browsing by Subject Teachers -- Rating of

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549Rater effect in 360-Degree teacher evaluation: a case of teaching effectiveness in ThailandJittima Juntavech; Ratchaneekool Pinyopanuwat; Sungworn Ngudgratoke
2556การนำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเรวดี ปุนนะรา
2553การพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู สำหรับคณะครุศาสตร์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วิเศษ ชิณวงศ์
2555การพัฒนาระบบการกำกับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการดำเนินงานของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ณัฐา เพชรธนู
2552การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับครู สังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยอาทิพย์ สอนสุจิตรา
2539การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครวิทยา คู่วิรัตน์
2551การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้การประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามระดับความเชี่ยวชาญชนาธิป ทุ้ยแป
2557การพัฒนารูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมงานสำหรับประเมินการปฏิบัติงานครูของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทยกุลวดี ชัยวรสกุล
2559การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศเชิงประเมินของครูตามแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างร่วมมือรวมพลังกุลรตี พันธุ์แฉล้ม
2556การพัฒนาแบบวัดและการวิเคราะห์ระดับความสามารถทางวัฒนธรรมของครูกมลชนก ชำนาญ
2529การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติบัณฑิต ศรีเมือง
2553การวิเคราะห์การยอมรับและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูหลังการประเมินความรู้ครูของกระทรวงศึกษาธิการฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
2556การวิเคราะห์การรับรู้และศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากลธนภณ บุญพลอย
2555การวิเคราะห์ความเข้าใจและการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของครูตามนโยบายการศึกษาโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์
2556การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำนึกรับผิดชอบของครูในผลการเรียนรู้ของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธีมโนธรรม ทองมหา
2556การสร้างโมเดลการตอบสนองรายข้อแบบพหุมิติ พหุระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูวนิดา ดีแป้น
2556การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและชีวิตจริงเพื่อระบุปัญหาและการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลพรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล
2549การเข้าถึงฉันทามติแบบพหุลักษณะและการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อกำหนดสมรรถภาพที่จำเป็นของครูในฐานะผู้ประเมินภายในเนาวรัตน์ บูชา
2555บทบาทการส่งผ่านความเชื่อประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อยหน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติงานของครูยุวรี ผลพันธิน
2556ผลของการใช้แท็บเล็ตในชั้นเรียนที่มีต่อพฤติกรรมของครูและนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธีสรวีย์ ศิริพิลา