Browsing by Subject Thai language -- Study and teaching

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและความสามารถทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)ธนัชชา เขียวหวาน
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามมิติร่วมกับการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงบรรยายสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายสิรภัทร ชลศรานนท์
2555การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดภาษาศาสตร์สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสนทนาภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติภาสพงศ์ ผิวพอใช้
2553การศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนประถมศึกษา: พหุกรณีธันยา เฉลิมวรบุตร
2558การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้การอ่านของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครเจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำอุปมาอุปไมย" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมณีรัตน์ อุดมวรรณนนท์
2524การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปวิชาภาษาไทยเรื่อง "รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทิพวรรณ นาคะสุวรรณ
2524การเปรียบเทียบการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีฝึกการสะกดคำและวิธีสัมพันธ์ทักษะมณฑนา วัฒนถนอม
2533การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจคำนามของเด็กปฐมวัย ที่เรียนโดยใช้ปริศนาคำทายและเพลงสุทธาทิพ มีชูนึก
2530ความคิดเห็นของอาจารย์ภาษาไทย และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานบังคับ ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครูสิริอาภา ขำเลิศ
2520ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2516-2518มาลี อุ่นอก
2524ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาไทย ในชั้นประถมปีที่สองกับพฤติกรรมการสอนของครูเดือนเพ็ญ ฤกษ์อร่าม
2554ผลการใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
2559ผลของการจัดการเรียนการสอนเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนในระดับประถมศึกษากุสุมา คำผาง
2552ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูลกุลชาต เหล่าอารักษ์พิบูล
2556ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเอสคิวพีทูอาร์เอสที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการตอบสนองต่อวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2ชนัญพร ณรงค์ทิพย์
2556ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตที่มีต่อความสุขในการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1พิณพนธ์ คงวิจิตต์
2559ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ชลธิชา ม่วงศรีจันทร์
2550ผลของการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เฉลิมลาภ ทองอาจ
2555สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิลุบล เกตุแก้ว