Browsing by Subject Thailand -- Economic conditions

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2015EFFECTS OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON ECONOMY AND LABOR MARKET: THE CASE OF THAILANDAutsawin Suttiwichienchot
2015Fund Flows and Asset Allocation Behavior of Mutual Fund InvestorsBhutorn Sukwanitch
2009Growth, labour productivity and ICT investment in ThailandKyaw Min Han
1997Impacts of financial development on economic growth : a case study of ThailandPatcharavalai Jayapani
1997International market integration : a study of Thai marketPornanong Penpas
2008The role of social security on economic growth in ThailandTeeJay Jarusumpunchit
2014A STUDY OF THAILAND’S POLICY ON DEVELOPMENT COOPERATION WITH LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC DURING 1991 – 2006Wilasinee Sittisomboon
2521การผลิตและการค้าข้าวในภาคกลางตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2411-2475)ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
2549การเติบโตของกลุ่มทุนเยาวราชในพัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทยวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ
2545การเปิดเสรีทางการเงินในประเทศไทย : การเจริญเติบโตหรือวิกฤตกิติยา พงษ์รัตนกูล
2546บทบาทของทุนมนุษย์และการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดุสิต อิชยพฤกษ์
2551ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างไทยกับมหาอำนาจทางการเงิน : กรณีศึกษา วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540ธันย์ชนก ศิวบุณยวงศ์
2520ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2468-2477)มยุรี นกยูงทอง
2555ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทยชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์
2557ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกต่อการกระจายรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหารพัชรินทร์ รักสัตย์
2539แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสินีนาฎ เวชแพทย์
2553แรงงานนอกระบบ...เสาหลักเศรษฐกิจไทยสมภูมิ แสวงกุล
2552โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทยนับเนื่อง บุนนาค