Browsing by Subject Thailand -- History

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2009The significance of personal contacts between the Russian imperial family and the royal court of Siam in the late 19th-early 20th centuriesPugacheva, Ekaterina Vladimirovna
2011War and politics in mid-19th Centuy Siam and Burma : the historical context of the Chiang Tung warsSmith, John Sterling Forssen
2519กบฎบวรเดช พ.ศ. 2476นิคม จารุมณี
2517การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2463)มัทนา เกษกมล
2553การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทยญาณินี ไพทยวัฒน์
2502การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กับประเทศมหาอำนาจ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศรี อาจอรุณ
2520ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2468-2477)มยุรี นกยูงทอง
2526พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับงานด้านการคลัง พ.ศ.2450-2474วันเพ็ญ สุจิปุตโต
2553รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500ธันวา วงศ์เสงี่ยม
2533อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีในรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352)สุรวุฒิ ปัดไธสง