Browsing by Subject Tourism

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
2554การนำหลักกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้กับธุรกิจจัดสรรวันหยุดพักผ่อนในประเทศไทยทิวานันท์ พสุธาดล
2556การนำเสนอบทบาทและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิชญา เจริญใจ
2556การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการฟื้นฟูชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยวิธีสมมติเหตุการณ์อัครชัย ดิษฐ์จนพงศ์พร
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการโปรแกรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุพำนักระยะยาวจรรยา วุฒิฐานทวี
2558การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทยณัทภัฏ ปั้นจาด
2545การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนิภาภัทร จันทรวงศ์
2549การศึกษาระดับความสัมพันธ์ของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยววีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
2556การศึกษาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานครทวีพงศ์ คงมา
2555การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตลาดญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยธีร์ ตีระจินดา
2558การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทยณิศรา ศรีพลอยรุ่ง
2553แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์
2555แรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครพลอยระพี ชลวณิช
2559โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวัดเซนต์ปอลและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน : รายงานผลการวิจัย แผนงานวิจัยสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; วรรณภา พิมวิริยะกุล; วันชัย มงคลประดิษฐ