Browsing by Subject Universities and colleges

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาลจอย ทองกล่อมสี
2553การพัฒนาต้นแบบบริษัทจำลองที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา
2554การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
2556การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยสมยศ ชี้แจง
2553การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทยสุภาพร ธรรมศิริ
2552การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์
2552การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์
2550การศึกษาบทบาทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อการชำระหนี้ของนิสิตนักศึกษาคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามุทิตา คงสมปราชญ์
2558ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์