Browsing by Subject Work -- Psychological aspects

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON WORK ENGAGEMENT WITH PERCEIVED CLAN TYPE ORGANIZATIONAL CULTURE AS A MODERATORJadejutha Saengboon; Maitoh Tanungkunanij; Veerin Temrungsee
1992Evaluation of mental fatigue in pipe cutting and pipe machining workby fuzzy setSriruk Srithongchai
2015Relationships between personal factors, conditions of work, psychological empowerment, and job satisfaction of professional nurses, Hanoi, VietnamThi Thanh Huong Nguyen
2558การทำนายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วยระดับความเป็นกิจวัตรของงานโดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรส่งผ่านและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การเป็นตัวแปรกำกับกิตติพงษ์ อินทราพงษ์; พิชญุตม์ จุลศักดิ์ศรี; ธนากร เรืองเดช
2559การปั้นงาน และความเพลินในงาน โดยมีความสอดคล้องระหว่างคนกับงานเป็นตัวแปรส่งผ่านวรารี สุขจดิษฐ์; อารยา ดิษฐสำภู
2558การพัฒนาโมเดลทำนายเจตนาที่จะประหยัดพลังงานในที่ทำงานของพนักงานภายในองค์การวณิชชา วงศ์สืบชาติ; วิไลลักษณ์ จรัญรัฐชัย; อัคคเดช สิริวัฒนพรกุล
2558การเชื่อมโยงของทรัพยากรที่เอื้อต่องานและทรัพยากรส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการบริการลูกค้า โดยมีการรับรู้บรรยากาศในการบริการเป็นตัวแปรส่งผ่านพจรินทร์ นาคสวัสดิ์; ภูวณัฏฐ์ สันดาเส็น; ศุภอรรถ คงมี
2556การเป็นองค์กรในฝันและพันธะสัญญาใจของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและพนักงานจิตราพร กิตติปัญจมาศ; บุญญวัฒน์ อินทร์นู; เบญจรัตน์ จิตรเอื้อกุล
2558การใช้ฮิวริสติกในการคัดเลือกบุคลากร : เทคนิคแบบพิจารณาคุณสมบัติเด่นและ แบบพิจารณาจำนวนคุณสมบัติร่วมกันชยาภรณ์ รุ่งวัฒนไพบูลย์; ปณดา เหล่าธนถาวร; ศิรดา สุคนธปฏิภาค
2556ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ : บทบาทของบุคลิกภาพแบบมุ่งความสมบูรณ์แบบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความขัดแย้งในงาน และการได้รับผลป้อนกลับพิชญ์ ปิยะปราโมทย์; รวิศ วงศ์พรหมเมฆ; รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการติดงาน ความยึดมั่นในงาน และความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน โดยมีแรงจูงใจในการทำงานเป็นตัวแปรกำกับสุรวุฒิ เพิ่มพงษ์อารีย์; อุดมทรัพย์ เด่นเพชรกุล; วีณัชฐย นีรภาพิธุกานต์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม และความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่เป็นตัวแปรกำกับธัญญา แซ่โค้ว; พรพรรณ เพ็ชรทอง; อัจฉราวดี อินทนิล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากผู้ร่วมงาน การสนับสนุนจากครอบครัวต่องาน กับความสุขในการทำงาน โดยมีความกระปรี้ประเปร่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านศรีเรือน ศรีพัฒนกุล หาญบาง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาระงาน ความเชื่อในอำนาจควบคุมกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานธนพล บุญเลิศ; ศศิมาภรณ์ ชื่นอารมณ์; สร้างสรรค์ รัตนสงวนวงศ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความยืนหยัดในงาน และการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นตัวแปรส่งผ่านกมล ศรีตั้งรัตนกุล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริการบริษัทแห่งหนึ่งขนิษฐ์รัฐ อติชาตศรีสกุล; ณัฏฐา เทียนทอง
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปั้นงาน และความผูกใจมั่นในงาน : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่านมนชนก เฮงสุวรรณ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความสอดคล้องระหว่างการรับรู้ความต้องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีสุขภาวะองค์รวมเป็นตัวแปรส่งผ่านณฐวรรณ โอศาสตร์; วาทินี แน่นชารี; อรณี ดอนอ่อนเบ้า
2558ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยา และความพึงพอใจในงาน โดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เป็นตัวแปรกำกับธัญชนก เจริญพรรณ; ปารมี จันทร์สายชล; ไปรยา ชำนาญค้า