Browsing by Subject การค้าระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Chinese bilateral intra-industry trade with her major trading partnersTang, Bin
2013THE EFFECT OF NATURAL DISASTERS ON INTERNATIONAL TRADE AND COUNTRIES' CAPITALYada Phutaworavong
2012The influence of intellectual property rights on the international trade of advanced technology productsWilkinson, Shawn
2015Liner Shipping Connectivity and International Trade in Southeast AsiaMohamad Reza
2014THE STRUCTURE OF COMMODITY TRADE BETWEEN THAILAND AND VIETNAM (2004-2013)Truong Quang Hoan
2546กระบวนการไต่สวนภายใต้ความตกลงตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก : ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนของกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกากนกรัตน์ สุขทน, 2520-
2560การค้านอกระบบของจีนในอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายชะไมพร ชำนาญเวช
2517การบริหารการค้าต่างประเทศ ของกระทรวงพาณิชย์วิทูร ตุลยานนท์
2539การปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศวิไล ประมวญสมบัติ
2552การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ; นพดล จอกแก้ว
2555การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภทธนรัตน์ อิภิชาติ
2549การวิเคราะห์การส่งออกข้าวจากไทยไปอิหร่านชัชชฎา หาญเจนลักษณ์
2540การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยประวิตร พานชูวงศ์
2539การวิเคราะห์สร้างการเจริญเติบโตของการค้าในภูมิภาคเอเซียแฟซิฟิกกันยา ประวิทย์ธนา
2556การศึกษาปัจจัยกำหนดการทำการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันของอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนสุเมธ อุดมกิจ
2546การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย : รายงานวิจัยสุมาลี สุขดานนท์; สรวิศ นฤปิติ; สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
2528การเงินเพื่อการส่งออก : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการส่งออก ของธนาคารแห่งประเทศไทยกิตติวงศ์ สิงหเสมานนท์
2553การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนศศิภา เสริมพงษ์พันธ์
2547การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001นุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์, 2522-
2528ความต้องการเงิน จากต่างประเทศเพื่อชดเชยปัญหาทางการค้าลัดดาวัลย์ พงศ์ทิพย์สุคนธ์