Browsing by Subject การตัดสินใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 28 to 47 of 90 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการตัดสินใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเวลาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมอุษณี ลลิตผสาน
2557การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการยอมรับของสังคมต่อโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาปุณณวิช ทรัพย์พานิช
2531การศึกษากระบวนการตัดสินใจรับความรู้ใหม่ ของชาวบ้านในการจัดตั้งโรงสีรวม การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์วิจิตรา พงษ์ประสิทธิ์
2550การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ในกรุงเทพมหานครตีรวิชช์ ทินประภา
2551การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกฤป จุระกะนิตย์
2541การสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13สมโชค กาญจนโรจน์
2545การสื่อสารในกระบวนการตัดสินใจของทีมบริหารในองค์กรร่วมทุนระหว่างประเทศไทย-อเมริกันในประเทศไทยปภัสสรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, 2518-
2529การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุภา พื้นนาค
2540การเปรียบเทียบผลการสร้างฉันทามติและระดับการให้ความร่วมมือ ของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการใช้เทคนิคเดลฟายแบบเดิม และเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นสุวลี ทวีบุตร
2542การเปิดรับข่าวสาร การสื่อสารในครอบครัว และการตัดสินใจในครอบครัวของคู่สามีภรรยาอัชณีภรณ์ นิลอรุณ
2541การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และเหตุผลของการตัดสินใจซื้อวิทยุติดตามตัวของเยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครธีระพล ท้วมชุมพร
2557ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกชินพัชร ประพัฒนสารกุล
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านอาชีพ และความลังเลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่านบุณฑริกา ลิ่วเฉลิมวงศ์
2537ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิก กับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสมศรี สัจจะสกุลรัตน์
2531ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถาบันครุศึกษาทองอินทร์ วงศ์โสธร
2551ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านมนตธร โกมุทสกุณี
2556ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย และระดับความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคชุตินันท์ จีระวรวงศ์
2557ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2554ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าความเกี่ยวพันสูงและต่ำที่มีศิลปินเกาหลีเป็นผู้นำเสนออุบลศรี ร่มโพธิ์คาพงษ์
2557นวัตกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรผลฟักข้าวเพื่อการพาณิชย์ภคพรรณ ลีวุฒินันท์