Browsing by Subject การตัดสินใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 48 to 67 of 95 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2554ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าความเกี่ยวพันสูงและต่ำที่มีศิลปินเกาหลีเป็นผู้นำเสนออุบลศรี ร่มโพธิ์คาพงษ์
2557นวัตกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรผลฟักข้าวเพื่อการพาณิชย์ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
2554ประสบการณ์ของการตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายกมลวรรณ อึงรัตนากร; ณิชาภัทร จรัสอาชา; อภิญญา สิทธิมงคลการ
2554ประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนปรัศนีย์ อุ้มเครือ
2557ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติดาววดี เพชรบรม
2546ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรีในกรุงเทพมหานครยุพดี บูรณ์ชวาล
2541ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของประชาชนปวิกร จุณณานนท์
2551ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศ : การวิเคราะห์จำแนกกุสุมา สารดี
2555ปัจจัยจำแนกการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน กรุงเทพมหานครสุธีราพร อ่วมคร้าม
2550ปัจจัยที่นำมาสู่การประมวลผลโดยใช้ความคิดเชิงรวบรัดในการตัดสินใจทางการเมืองดลภพ เหล่าวานิช
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของญาติผู้เสียชีวิตวรภัทร์ สังข์น้อย
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ร่วมกันซื้อประภัสสร ศรีสด
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีนก้องเกียรติ บุญเสริม
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินป่าและพฤติกรรมการเดินป่าของนักท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สุเมธ ไชยชนะ
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตกับธุรกิจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในกรุงเทพมหานครวรพงศ์ วงศ์สนันท์
2540ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาศิริวัฒน์ วรนาม
2538ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมศรี เพชรโชติ
2538ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ : วิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดของรถยนต์มิตซูบิชิ แลนเซอร์อิทธิพล หมั่นภักดี