Browsing by Subject การตัดสินใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 62 to 81 of 95 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินป่าและพฤติกรรมการเดินป่าของนักท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สุเมธ ไชยชนะ
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตกับธุรกิจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในกรุงเทพมหานครวรพงศ์ วงศ์สนันท์
2540ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาศิริวัฒน์ วรนาม
2538ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมศรี เพชรโชติ
2538ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ : วิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดของรถยนต์มิตซูบิชิ แลนเซอร์อิทธิพล หมั่นภักดี
2540ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสุภชัย อำนวยสมบัติ
2552ปัจจัยสำหรับการบริหารฝูงรถยนต์เสื่อมสภาพของกองทัพอากาศโดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สมัญญา รังสิเสนา ณ อยุธยา
2555ปัจจัยและกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ Easy Pass ของผู้ใช้ทางพิเศษอัมพร สอสุวงศ์
2545ปัจจัยและผลการเปลี่ยนคำตอบข้อสอบปรนัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมประณาท เทียนศรี
2558ปัจจัยในการซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษา บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัดถิรศุ ชุนหรักษ์โชติ
2551ผลกระทบของความคุ้นเคยและความเหนื่อยล้าต่อการตัดสินใจประภานิช ประภานันท์
2555ผลกระทบของบทวิจารณ์สินค้าออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของผู้อ่านบทวิจารณ์ และประเภทสินค้า ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าปรารถนา จันทร์ฉาย
2540ผลการสอนการพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษา ต่อความสามารถในการตัดสินใจในการพยาบาลที่เน้นจริยธรรม และการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะสุดท้ายของนักศึกษาพยาบาลธัสมน นามวงษ์
2552ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1วโรชา คล้ายแจ้ง
2545ผลของการทำงานแบบทีมงานชี้นำตนเองของทีมการพยาบาลต่อความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการบริหารการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าเวรเมธินี อรรถการพงษ์
2548ผลของการนำเสนอข่าวความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบด้านความรุนแรง และโอกาสที่จะประสบกับความเสี่ยงต่อการตัดสินใจของประชาชนกษมา ศิริกุล
2545ผลของการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอานันทมหิดลจินตนา พุ่มเพ็ชร
2540ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟายอัญชุรี เจียรนัยกูร
2548ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาลของผู้บริหารหอผู้ป่วยต่อคุณภาพของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลอ่างทองศุภลักษณ์ ศุภศรี
2555สารเพื่อการโน้มน้าวใจ และผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงศิริเพ็ญ เกษตรศิริกุล