Browsing by Subject การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 9 of 9 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2015SUSTAINABLE LIVELIHOODS OF ANDAMAN COASTAL COMMUNITIES IN THAILAND THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISMRachakorn Wachirasirodom
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสารการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคอีสานวิชชุดา ไชยยศ
2556การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยววิชุดา สายสมุทร
2549การบริหารจัดการแหล่งพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา หมู่บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมายุทธนา สมลา
2559การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ
2552การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อนของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครวรวิทย์ อุ่นจิตร
2560บทบาทของชุมชนในการฟื้นฟูตลาดเก้าห้องเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรีวชิรภรณ์ สกุลดิษฐ
2553แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์