Browsing by Subject การบริหารความเครียด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความเครียดจากการทำงานและพฤติกรรมการลดความเครียดของผู้ประกอบอาชีพผู้แทนยาในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัทยาข้ามชาติคณามาศ ฐิตโชติ
2555ความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของพนักงานฝ่ายช่างบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัดพัชราภรณ์ ภูสีฤทธิ์
2551ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในเขตกรุงเทพมหานครธัชชัย ควรเดชะคุปต์
2558ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ประกันตนกรณีว่างงานของ สำนักงาน ประกันสังคม ในจังหวัดกรุงเทพมหานครพัตราพร ปัญญายงค์
2554ความเครียดในงาน การเผชิญปัญหา และความเหนื่อยหน่ายในงานของผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล : การวิจัยแบบผสานวิธีปรารถนา เล็กสมบูรณ์
2548ประสบการณ์การจัดการความเครียดจากการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยผการัตน์ สุภากรรณ์
2554ประสบการณ์หลังเผชิญภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกันพิชญา จันทร์บำรุง
2552ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมนทิรา ปรีชา
2555ผลของการจัดการความเครียด ความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้ารุ่งลลิดา หลวงเทพ
2555ผลของการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์เพื่อลดความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนิตา พรหมทองดี
2557ผลของโปรแกรมการจัดการกับการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชนโสภา ตั้งทีฆกูล
2553ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนบุษกล ศุภอักษร
2555ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่ออาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทพรทิพย์ ไขสะอาด
2550ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นตอนต้นกรองทอง ออมสิน
2555ผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียด ต่อผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อาทิตา ปัณณานุสรณ์
2550ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้ประโยชน์ ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการจัดการกับความเครียดของผู้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นภาคใต้ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์