Browsing by Subject การบริหารงานบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 64 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนารูปแบบการวางแผนทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวีรภัทร ภัทรกุล
2552การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบปรับเหมาะการเรียนแบบปฏิบัตจริง ตามวิธีการคอนสตรัคติวิสต์สำหรับข้าราชการ กระทรวงพลังงานวิชิต เทพประสิทธิ์
2543การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนระดับของผู้บริหารสถานศึกษาอรปราง สัมพันธ์ภักดี, 2508-
2541การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสำหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรมเกษราพร คูวาเทพ
2529การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติบัณฑิต ศรีเมือง
2549การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวัฒนา สุขศิริ
2522การศึกษาการค้ดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพรพิรุณ สุพิชญ์
2525การศึกษาการจัดการงานบุคคลและสวัสดิการของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ภาษณา สรเพชญ์พิสัย
2528การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศิระ น้ามังคละกุล
2527การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยวินิจฉัย รังสิธนานนท์
2526การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้าวัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา
2529การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลศิริราชทัศนีย์ ตัณฑประศาสน์
2553การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครวลีภรณ์ จงแก้ววัฒนา
2528การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านสวัสดิการพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชันปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ
2534การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานครสิทธิชัย ลิ่วเวหา
2558การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครรัตติพร พิทยะภัทร์
2527การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เฉพาในเขตกรุงเทพมหานครสิทธิพร เจริญพุฒ
2553การศึกษาตัวชี้วัดการบริหารทุนมนุษย์ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสุดารัตน์ ตานพิพัฒน์
2539การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12สังเวียน ตังคณาพร
2547การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15ทนุพันธ์ หิรัญเรือง, 2503-