Browsing by Subject การบริหารงานบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 28 to 47 of 64 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525การศึกษาการจัดการงานบุคคลและสวัสดิการของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ภาษณา สรเพชญ์พิสัย
2528การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศิระ น้ามังคละกุล
2527การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยวินิจฉัย รังสิธนานนท์
2526การศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการค้าวัลลีย์ จิระวัฒน์พงศา
2529การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลศิริราชทัศนีย์ ตัณฑประศาสน์
2553การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครวลีภรณ์ จงแก้ววัฒนา
2528การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านสวัสดิการพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชันปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ
2534การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานครสิทธิชัย ลิ่วเวหา
2558การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครรัตติพร พิทยะภัทร์
2527การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เฉพาในเขตกรุงเทพมหานครสิทธิพร เจริญพุฒ
2553การศึกษาตัวชี้วัดการบริหารทุนมนุษย์ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสุดารัตน์ ตานพิพัฒน์
2539การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12สังเวียน ตังคณาพร
2547การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15ทนุพันธ์ หิรัญเรือง, 2503-
2522การศึกษาเปรียบเทียบการให้และการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลของบริษัทการค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานครนพดล จรัสศรี
2532การศึกษาแบบกระสวนทางอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาวีระชัย สิทธิโชค
2546การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8นพมาศ วงศ์โสภา
2520ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครนิตยา รัศมีรัตน์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครชุติมา สุวรรณประทีป
2525งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยละออง วรรณโคตร