Browsing by Subject การบริหารงานบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 42 to 61 of 64 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การศึกษาแบบกระสวนทางอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาวีระชัย สิทธิโชค
2546การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8นพมาศ วงศ์โสภา
2520ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครนิตยา รัศมีรัตน์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครชุติมา สุวรรณประทีป
2525งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยละออง วรรณโคตร
2548ตัวประกอบความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์รัชชฎาพร สีดาดาษ
2534บริหารคน-คนบริหาร : บางทรรศนะของศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุลเกษม สุวรรณกุล
2521ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัดลาวัณย์ อรุณสิทธิ์
2535ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่งสละ มูลสาร
2534ปัญหาในการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 12ศักดา ภูเจริญ
2523ปัญหาในการบริหารงานฝึกอบรมแก่พนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวงทนง ทองเต็ม
2556มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคลมาลินดา เทวาพิทักษ์
2557ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
2555ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรวรรณภา วิจิตรจรรยา
2558ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยนภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร
2552ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ศักดา ศรีภูมี
2556ศึกษาการบริหารจัดการบริการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับนโยบายประชาคมอาเซียนวรรณา ปดิฐพร
2552สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้สุรศักดิ์ จงจิต
2532สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1ธีรพันธ์ กล่อมเกลี้ยง