Browsing by Subject การบริหารงานบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 48 to 65 of 65 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ตัวประกอบความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์รัชชฎาพร สีดาดาษ
2534บริหารคน-คนบริหาร : บางทรรศนะของศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุลเกษม สุวรรณกุล
2521ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัดลาวัณย์ อรุณสิทธิ์
2535ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่งสละ มูลสาร
2534ปัญหาในการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 12ศักดา ภูเจริญ
2523ปัญหาในการบริหารงานฝึกอบรมแก่พนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวงทนง ทองเต็ม
2556มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคลมาลินดา เทวาพิทักษ์
2557ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
2555ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรวรรณภา วิจิตรจรรยา
2558ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยนภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร
2552ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ศักดา ศรีภูมี
2556ศึกษาการบริหารจัดการบริการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับนโยบายประชาคมอาเซียนวรรณา ปดิฐพร
2552สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้สุรศักดิ์ จงจิต
2532สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1ธีรพันธ์ กล่อมเกลี้ยง
2548องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกรุณา วงษ์เทียนหลาย
2521เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของธนาคารแห่งรัฐ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) กับธนาคารพาณิชย์ของเอกชน (ธนาคารกสิกรไทย) : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้สวัสดิการบัญชัย ตั้งวงษ์ไชย
2552แนวทางการพัฒนาการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและศาลปกครองธนวิธ โชติรัตน์
2559แนวทางการสรรหาคัดเลือกและธำรงรักษาครูชาวต่างชาติของโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครบุณญาภา ปกิระสัง