Browsing by Subject การบริหารองค์ความรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 80 to 99 of 104 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาการจัดการความรู้ผ่านการสื่อสารบนเว็บล็อกธนาวดี วรรษสกุล
2549การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชนกอบสุข คงมนัส
2555การสร้างขุมความรู้ ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล ตามแนวคิดการจัดการความรู้ ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกัลยารัตน์ อนนท์รัตน์
2555การสร้างเครือข่ายวาทนิเทศในสื่อออนไลน์พิเชษฐ์ แตงอ่อน
2545การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานนงลักษณ์ วิรัชชัย
2549การเพิ่มผลผลิตกระบวนการเคาะซ่อมพ่นสีด้วยการจัดการความรู้บูรณาการกับการเทียบเคียงสมรรถนะ กรณีศึกษาอู่ซ่อมสีรถยนต์ธวัชชัย เหลืองอบอุ่น
2558การเสริมข้อความด้วยองค์ความรู้เชิงภาพโดยใช้ชุดข้อมูลดีบีพีเดียนิลุบล ผิวงาม
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผล ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานครนันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร
2551ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครสุปราณี ภู่ระหงษ์
2557นวัตกรรมการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมสำหรับหัตถกรรมใช้สอยครัวเรือนอรช กระแสอินทร์
2552บทบาทของเว็บไซต์การศึกษา www.thaigoodview.com กับการสื่อสารความรู้พรรณทิวา จันทร์สกุล
2548ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
2551ประสบการณ์มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพคงขวัญ บุณยรักษ์
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครวันวิสาข์ เอมซ์บุตร
2551ระบบจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอเปร์ริญชน์ จงศรีงาม
2549ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสุมาลี ขุนนุ้ย
2555รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สำหรับนิสิตนักศึกษาครูอรญา อำนาจเจริญพร
2553รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทยสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2556รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเบญญาภา คงมาลัย
2556รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลนฤมล จันทร์สุข