Browsing by Subject การบริหารองค์ความรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 110 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015THE PROCESS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON DRAMATIC ARTS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY ON INSTRUCTIONAL WEBSITE THROUGH BLENDED LEARNING SYSTEMAlissaya Tsoi
2014THE RELATIVE INFLUENCE OF KNOWLEDGE SHARING/TRANSFER FOR MANAGEMENT PROCESS IN SUPPLY CHAIN INTEGRATIONThanida Sunarak
2552กระบวนการและปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจารุวรรณ ฤทธิเพชร
2555กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัจฉรา ศรีพันธ์
2556กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบกนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
2550กลยุทธ์การปรับตัวของวงการไก่ชนต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก : แนวทางเลือกสำหรับผู้เกี่ยวข้องนัจพร เพ็งพูน
2555การขยายแบบจำลองความสามารถการจัดการความรู้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ในกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอกมลชัย อัศวชัยพร
2547การจัดการความรู้กับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
2556การจัดการความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต้ธิดารัตน์ ศิริรัตน์
2557การจัดการความรู้ทักษะดนตรีไทย : กรณีศึกษาระนาดเอกวฤษาย์ เลิศศิริ
2554การจัดการความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติปฏิภาน จิตรฐาน
2550การจัดการความรู้เพื้อฟื้นฟูชุมชนและรับมือกับภัยพิบัติ : กรณีศึกษา บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงาภศิกา ผลารักษ์
2551การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเสาวภา หลิมวิจิตร
2553การถ่ายทอดความรู้ของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิชชาณัฐ ตู้จินดา
2553การถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณีศึกษาวงไทยบรรเลงโสภณ เดชฉกรรจ์
2554การนำเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
2546การนำเสนอระบบการจัดการความรู้สำหรับองค์กรภาคเอกชนกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
2552การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติด้านดนตรีไทยณัชกฤษฏิฌาน์ แก้วละเอียด
2553การนำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกาญจนา หงษ์รัตน์
2556การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะคีตปฏิภาณดนตรีแจ๊สในคีตลักษณ์บลูส์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตปองภพ สุกิตติวงศ์