Browsing by Subject การพัฒนาแบบยั่งยืน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
2541การพัฒนารูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม ตามแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรมวิศนี ศิลตระกูล
2555การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พงศ์นที สัตยเทวา
2538การวิจัยในอนาคต : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสิปปนนท์ เกตุทัต
2550การวิเคราะห์แนวคิดการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของศาสตราจารย์เสน่ย์ จามริกสิทธิชัย ละมัย
2554การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)ชาคริต อาชวอำรุง
2555การศึกษาปฏิบัติการชุมชนทางเลือกในบริบทสังคมไทยกุณฑี สว่างวงศ์ธรรม
2550การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวัฒนา ธาดานิติ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2557ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์
2543ประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนรักชนก เครือบุตร
2549ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรีวนันธร มิลินทางกูร
2551ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทเรียงความเรื่อง "พระบรมรูปทรงม้า : ความสามัคคีของปวงประชา สู่การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง "พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"-
2542ผลของการสอนตามแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เกดสินี พลบูรณ์
2550"มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืนวิชาญ กิตติสุขสันต์
2544มาตรการทางกฎหมายในการจัดการสวนป่ายั่งยืนในประเทศไทยจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์, 2516-
2540มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่ธวัชชัย เทพรัตน์
2555ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนศักดา สกนธวัฒน์
2554ศักยภาพของชุมชนในการฟื้นฟูชุมชนที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ชุมชนซอยวัดหลังบ้าน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามธีระ แก่งทองหลาง
2556หนังสือทรัพยากรและคู่มือ : รายงานฉบับสมบูรณ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2539แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองไทยเพื่อทางเลือกในการพัฒนาอังคณา สาธานนท์