Browsing by Subject การรับรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 45 to 64 of 101 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การสื่อสารและความน่าเชื่อถือของอาจารย์ที่แสดงตนต่างจากเพศกำเนิดในบริบทการศึกษาไทยผณิศวรฎา สวนประดิษฐ์
2529การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาลวิภาดา คุณาวิกติกุล
2542การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐจรัสศรี ปักกัดตัง
2540การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและการยอมรับโรงไฟฟ้าบ่อนอกสุชาดา ราษฎร์รักษา
2540การเปิดรับข่าวสารเรื่องวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ของชาวกรุงเทพมหานครลัดดา ประเสริฐวิริยะกุล
2544การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยาตื่นตระหนกของผู้รับสาร ที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงกรณีโคบอลต์ 60พารนี ปัทมานันท์
2539กิจกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนกชุลีพร ปิยสุทธิ์
2557ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีต่อการบริการของสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาภูริกรณ์ เดชดี
2540ความรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของชาวชุมชนมุสลิมในเขตหนองจอก ต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของอิหม่ามกุสุมา กูใหญ่
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจดจำ และการตีความหมายของตราสัญลักษณ์ทสมา ทองภูสวรรค์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจความเชี่ยวชาญของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ กับประสิทธิผลของหอผุ้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมวิไลวรรณ พุกทอง, 2501-
2516ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการรับรู้ความถนัดทางวิชาการของตนลัดดา ลิมปเสนีย์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทไวยากรณ์ของคำนามกับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษจรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล.
2530ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสุกัญญา แสงมุกข์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานครจารุวรรณ ทิมทอง
2529คุณค่าของกิจกรรมศิลปศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูศิลปศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางศิลปศึกษาชูจิตต์ วัฒนารมย์
2533คุณภาพของบัณฑิตวิชาเอกดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของบัณฑิต อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2542คุณภาพบริการโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยในคาดหวังและรับรู้ และที่พยาบาลประจำการรับรู้ความคาดหวังของผู้ป่วยใน และปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลางสุภาวดี วรชื่น
2540ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครพวงแก้ว ปานพรหมินทร์
2555ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครจันทกานติ์ ฉายะพงศ์