Browsing by Subject การรับรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 76 to 95 of 101 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการจากโรงพยาบาลรัฐ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ต่อการจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาลดวงพร โสภา
2557ผลกระทบของระยะห่างการมองหน้าจอ แอล.อี.ดี. ขนาดตัวอักษร และมุมเอียงของจอภาพที่มีต่อสมรรถนะการรับรู้ตัวอักขระบนจอพจนารถ พิมน้อม
2553ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศิมาพร บุญศิริ
2539ผลการสอนโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะ ของโรคไวรัสตับอักเสบ บีอรนุช เชาว์ปรีชา
2554ผลของกลุ่มจิตบำบัดประคับประคองต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภทวรรษา จำปาศรี
2522ผลของการฝึกความไวต่อการรับรู้ที่มีต่อทักษะและทัศนคติส่วนบุคคลเพียงใจ สินธุนาคร
2555ผลของความสอดคล้องระหว่างแบบการคิดของนักเรียน แบบการเรียนของนักเรียนและแบบการสอนของครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนพิไลวรรณ พุ่มขจร
2527ผลของรูปแบบของตัวชี้ความลึกต่อการรับรู้ความลึกในภาพสองมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่มงคล ภวังคนันท์
2552ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อการรับรู้อาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทปัทมา แก้วสีใส
2553พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชม จากการชมละครโทรทัศน์ บ้านนี้มีรักวนัสนันท์ ทิพยจันทร์
2555พฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อสปอตการประชาสัมพันธ์ชุดทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5มัทนา พิมพ์โชติ
2533พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครศิริวัฒน์ สงวนหมู่
2546ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานครกรกนก วิโรจศรีสกุล
2546ภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรู้ของผู้ปกครองชลรัตน์ ชลมารค
2542ภาพและกระบวนการสร้างภาพชายรักร่วมเพศในละครโทรทัศน์ไทย กับการรับรู้ภาพแบบฉบับของผู้ชมรุจิเรข คชรัตน์
2553มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียมมารุต ไพรศรี
2554ศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขต 4 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกฤติมา ดอกมะงั่ว
2544อัตราผลตอบแทนในการลงทุนทางการศึกษาจากการรับรู้ ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการตัดสินใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาปนัดดา บุญชัด
2544อัตราผลตอบแทนในการลงทุนทางการศึกษาจากการรับรู้ ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการตัดสินใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาปนัดดา บุญชัด
2520อิทธิพลของการจัดลำดับส่วนประกอบของประโยคประเภทเสริม ในประโยคบอกเล่าต่อการรับรู้ภาษาพูดมยุรี ยิ้มจันทร์