Browsing by Subject การรับรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 101 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014PERCEPTION AND USAGE OF COMPULSORY MIGRANT HEALTH INSURANCE SCHEME AMONG ADULT MYANMAR MIGRANT WORKERS IN BANG KHUN THIAN DISTRICTBANGKOK METROPOLITAN AREA, THAILANDHnin Oo Mon
2013PERCEPTIONS OF POVERTY AND INEQUALITY AMONG THE PRIVILEGED THAI YOUTH: AN EVALUATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN THAILANDValerie Paradiso
2014THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSES&rsquo; CHARACTERISTICS, AGEISM, PERCEPTION OF OLDER PEOPLE CARE AND NURSING PRACTICE FOR HOSPITALIZED OLDER PEOPLEStephanie Melia
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์ปาริชาติ จัดดี
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)ณชญาดา จันทร์งาม
2553กลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าของนิตยสารประเภทบ้านและการตกแต่ง การรับรู้และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภควิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล
2530การปฏิบัติงานนิเทศวิชาสุขศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย ตามการรับรู้ของตนเอง และครูสุขศึกษาสุขุม ขันแก้ว
2553การประเมินมาตรวัดระดับการจราจรติดขัดจากการรับรู้ของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครกิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์
2553การผลิตและการรับรู้ความเป็นไทยในการ์ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ (พ.ศ.2551-2553)ตปากร พุธเกส
2553การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของพฤติกรรมการสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิยฉัตร ไตละนันทน์
2550การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีที่มีผลงานดีต่อเนื่องสิตางศุ์ สุนทรโรหิต
2547การยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมกิตติคุณ บัวรุ่ง, 2520-
2545การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; มาลี สบายยิ่ง
2542การรับรู้ การแปลความหมาย การจดจำ และอารมณ์จากการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของคนหูหนวกวลัยลักษณ์ คงนิล, 2520-
2541การรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของตำรวจชุมชนประจำตำบลอัญชลี รัชนกุล
2553การรับรู้ ทัศนคติ และความตระหนักเรื่องปัญหาสังคมของผู้ชมภาพยนตร์เพื่อสังคมดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์
2543การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทยที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศวิริยา สาโรจน์
2513การรับรู้กลับของเด็กไทยพวงแก้ว ศิริพานิช
2539การรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ กับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนรัตนวดี เทพช่วยสุข
2544การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลจิตเวชดวงจันทร์ สาระอาภรณ์, 2498-