Browsing by Subject การสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 109 to 128 of 136 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นวลจันทร์ ผมอุดทา, 2521-
2542ผลของการสอนตามแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เกดสินี พลบูรณ์
2539ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิไล ปฐมปัทมะ
2529ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนผู้ป่วย ต่อระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ของผู้ป่วยโรคต้อกระจกสุกันยา ฉัตรสุวรรณ
2557ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้สืบสอบ 5 ขั้นตอนร่วมกับการใช้เพลงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานครอำพล ขวัญพัก
2552ผลของการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่มีต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสถิปัญญาในการปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่นจีรนันท์ แก้วมา
2558ผลของการใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้นที่มีต่อความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาทางการอ่านในโรงเรียนขนาดเล็กภัทราพร พันธ์สิวกานต์
2543ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์, 2516-
2552ผลของการใช้แนวการสอนแนะให้รู้คิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
2552ผลของความสอดคล้องระหว่างแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนคู่บุญ ศกุนตนาค
2542พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือลำยอง ดวงคำ, 2517-
2553พฤติกรรมการนิเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูพรรณทรี โชคไพศาล
2526พฤติกรรมการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งตามแผนการสอนจริยศึกษา หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521พะเยาว์ ปาลวัฒน์
2528พฤติกรรมการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 8 ตามการรับรู้ของตนเองกรัณย์ เฮงพานิช
2532พฤติกรรมการสอนของครูสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรม สามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุจิตรา แสงหิรัญ
2527พฤติกรรมการสอนของครูอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษา ของเด็กในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครมงคลศรี แก้วปู่วัด
2529พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา ตามการรับรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา เขตการศึกษา 8กิตติศักดิ์ ขยันการ
2526วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาวิภา ศิริสวัสดิ์
2527สมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวินิตา สุทธิสมบูรณ์
2533สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมนสุวรรณา รัตนธรรมเมธี