Browsing by Subject การสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 80 to 99 of 136 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2517ความคาดหวังของนักเรียนและความเห็นของครู ต่อผลการสอนในครั้งต่อไปวีรวรรณ ดำสัมฤทธิ์
2521ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้บทเพลงประกอบการสอนศิรินพรัตน์ พิธานสมบัติ
2521ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้บทเพลงประกอบการสอนศิรินพรัตน์ พิธานสมบัติ
2522ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองต่อการให้การบ้านนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4ศรีสุดา ศิริสิทธิ์
2522ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองต่อการให้การบ้านนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4ศรีสุดา ศิริสิทธิ์
2529ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติการปกครองและการเมืองของไทยนันทพร โอสถานนท์
2526ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน ของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาสุทัศน์ วรรณวิจิตร
2529ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครจินตนา อามระดิษ
2541ความต้องการการนิเนศการสอนของครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสผกามาส ขวัญนาคม
2527ความต้องการการเสริมสมรรถภาพทางการสอนของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 4ฤดี ภูมิภูถาวร
2522ความพร้อมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมปีที่ 1 ในจังหวัดบุรีรัมย์มิ่ง ศิริวัฒนเมธานนท์
2530ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีสอน คุณภาพของกลวิธีสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครพิมพันธ์ เดชะคุปต์
2531ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษา 11วราภรณ์ ศิลปพงษ์
2535ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา 3 การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศิริสุข นาคะเสนีย์
2518ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคลสำหรับวิชา "การสอนแบบโปรแกรม"โอวาท พูลศิริ
2536ประสิทธิผลของการสอนวิชา 418201 เทคโนโลยีการศึกษาด้วยระบบคู่สัญญา : รายงานการวิจัยอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2541ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนของครูระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเวณิกา บวรสิน
2552ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครูอุษณี สร้างนานอก
2524ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรีลักขณา สมเชื้อ
2525ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1วิภาวดี ยงเจริญ