Browsing by Subject การสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 95 to 114 of 136 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ประสิทธิผลของการสอนวิชา 418201 เทคโนโลยีการศึกษาด้วยระบบคู่สัญญา : รายงานการวิจัยอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2541ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนของครูระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเวณิกา บวรสิน
2552ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครูอุษณี สร้างนานอก
2524ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรีลักขณา สมเชื้อ
2525ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1วิภาวดี ยงเจริญ
2513ปัญหาการสอนวิชาพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนครสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์
2527ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเองกัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล
2552ผลกระทบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีต่อฟฤติกรรมการสอนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสมวันดี สมมิตร
2530ผลการวิจัยทางการศึกษาในโครงการร่วมระหว่างทหารและพลเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประคอง กรรณสูตร
2540ผลการสอนการพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษา ต่อความสามารถในการตัดสินใจในการพยาบาลที่เน้นจริยธรรม และการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะสุดท้ายของนักศึกษาพยาบาลธัสมน นามวงษ์
2539ผลการสอนโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะ ของโรคไวรัสตับอักเสบ บีอรนุช เชาว์ปรีชา
2557ผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองและการตีความหมายและลงข้อสรุปของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5ภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์
2552ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4เอกราช ดีเลิศ
2524ผลของการร่วมมือและการแข่งขันที่มีต่อนักเรียน ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบสิริอรวัลคุ์ พูนพาณิชย์
2545ผลของการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นวลจันทร์ ผมอุดทา, 2521-
2542ผลของการสอนตามแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เกดสินี พลบูรณ์
2539ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิไล ปฐมปัทมะ
2529ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มในการสอนผู้ป่วย ต่อระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ของผู้ป่วยโรคต้อกระจกสุกันยา ฉัตรสุวรรณ
2557ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้สืบสอบ 5 ขั้นตอนร่วมกับการใช้เพลงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานครอำพล ขวัญพัก
2552ผลของการใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่มีต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสถิปัญญาในการปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่นจีรนันท์ แก้วมา