Browsing by Subject การสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 126 to 136 of 136 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2526วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาวิภา ศิริสวัสดิ์
2527สมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวินิตา สุทธิสมบูรณ์
2533สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมนสุวรรณา รัตนธรรมเมธี
2532องค์ประกอบด้านการสอนที่ส่งผลต่อนักเรียนจำรัส นองมาก
2553อิทธิพลของแบบการเรียน แบบการสอน และความสอดคล้องของแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรส่งผ่านอัฉราพรรณ นิลเถื่อน
2523เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบรรยายกับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติเพ็ญนภา แสงสระศรี
2546เรียนรู้คู่วิจัย : กรณีการสอนด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนาม วิชาการศึกษากับสังคม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอมรวิชช์ นาครทรรพ์
2547แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนามพรพิมล ประสงค์พร
2555แนวทางการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษานภสร สิงหวณิช
2558แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงวิชาเอกวนิดา ประคัลภ์กุล
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "ทักษะการแสดงตัวอย่าง"วิจิตรา เอื้ออารีย์