Browsing by Subject การสื่อสารทางการเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 23 to 36 of 36 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553บทบาท หน้าที่และกลยุทธ์การสื่อสารของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เบญจา หวังพีระวงศ์
2553บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมืองทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
2550บทบาททางการเมืองของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2550ธิดา แย้มบุปผา
2541ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุเติมศักดิ์ จารุปราณ
2550ปัจจัยที่นำมาสู่การประมวลผลโดยใช้ความคิดเชิงรวบรัดในการตัดสินใจทางการเมืองดลภพ เหล่าวานิช
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของเยาวชนทั้งในระบบ/นอกระบบการศึกษาอัจฉรามณี สามิภักดิ์
2541พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครบุญจิระ พุทธิศรี
2539พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 พ.ย.2539 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพรทิพย์ บุญนิพัทธ์
2545วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน และ รายการชวนออนไลน์รัตนาวดี สำราญสุข, 2523-
2544อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทยยุทธพร อิสรชัย
2544เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรีพรรณสิริ จิตรรัตน์
2552เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยชาญชัย ชัยสุขโกศล
2543เนื้อหาการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวันมัทนา เจริญวงศ์
2551แหล่งข้อมูล เกณฑ์การพิจารณา และเส้นทางการตัดสินใจในการเลือกตั้งทางการเมืองของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเอกรัฐ ตะเคียนนุช