Browsing by Subject การสื่อสารทางการเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม "รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน"ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์, 2523-
2545กระบวนการสื่อสารสาธารณะของกลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้านเขื่อนปากมูลพวงพนา คุณวัฒน์, 2519-
2540กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสตรี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)นิภากร กำจรเมนุกูล
2541กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนศุภธิดา เทียมสมบูรณ์
2552การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2555การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตรปณิธาน พิชาลัย
2540การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540อรพินท์ ตรีอมรเลิศ
2549การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองยุคปลายรัฐบาลทักษิณกฤติยา ยั่งยืน
2539การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสิทธินันท์ มานิตกุล
2539การวิเคราะห์ข้อเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์การเมือง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2534-2536สุมน ทิพยมาศโกเมน
2553การวิเคราะห์ตัวบท รายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" ช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ปี พ.ศ. 2553ณัฎฐวี ประยุกต์ศิลป์
2550การสร้างโลกแวดล้อมทางสารสนเทศทางการเมืองของบุคคลศศิธร ยุวโกศล
2546การสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายและข้อความในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513-
2546การสื่อสารการเมืองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกฤษณะ นาคประสงค์
2555การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2552ปวีนุช หาญชะนะ
2553การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอัญญรัตน์ เอี่ยมเอิบ
2544การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505-
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครสุธาสินี ไกรฤกษ์
2540การเปิดรับข่าวสารการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐอุษา โหราเรือง
2547การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานครชญานิน เจิมมาก, 2521-