Browsing by Subject ขยะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 22 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กระบวนการและปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษาขนาดใหญ่: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรทิพย์ แซ่เล้า
2542กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการรณรงค์แยกประเภทขยะ ของสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานครพิมพ์ใจ ปัทมสันติวงศ์
2546การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดมูลฝอยในศูนย์การค้ารัชฎา มณีวงศ์
2546การทำตะกอนโลหะหนักให้เป็นก้อนด้วยปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยจากเตาเผาขยะชุมชนกรทิพย์ เชี่ยวชาญ
2542การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดผงจตุพร วงษ์จาด
2551การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนเก่าด้วยระบบหมักอมรพรรณ แถมเงิน
2543การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ดาวใจ อินทร์จันทร์, 2519-
2553การย่อยร่วมแบบไม่ใช้ออกซิเจนของมูลสุกร ใบปาล์ม และขยะของแข็งชุมชนในถังปฏิกรณ์ร่วม 2 ขั้นตอนและถังปฏิกรณ์เมมเบรนอัญชลี แท่นนิล
2526การย่อยสลายและการผลิตก๊าซชีวภาพของขยะแบบไร้ออกซิเจน โดยแบคทีเรียชนิดชอบความร้อนศักดิ์ชัย โอภาสวัตชัย
2539การศึกษาและออกแบบเตาเผามูลฝอยชนิดห้องเผาไหม้เดี่ยววีระยุทธ ทองส่งแสง
2541การเลือกพื้นที่ฝังกลบและขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาสุขาภิบาลในเขตอำเภอแม่สาย แม่จัน และเชียงแสนสุรศักดิ์ บุญลือ
2546การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนริสรา พึ่งโพธิ์สภ
2532ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาด ของกรุงเทพมหานครวัลลภา ชายหาด
2548ผลกระทบของการฝังกลบขยะสดต่อป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีนันทิยา ลาภสาธิต
2554ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริงทวินันท์ สเลอาด
2555ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนของหอพักนิสิตชาย - หญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและการเผาไหม้วิมลวรรณ หวังรุ่งทรัพย์
2544หุ่นยนต์คัดแยกและเก็บขยะรีไซเคิลโดยใช้กล้อง CCDวีระยุทธ ศรีธุระวานิช; รัชทิน จันทร์เจริญ
2555แนวทางการลงทุนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขยะครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กอารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
2547แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความร้อนของมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นณัฐวุฒิ แสนอำนวยผล, 2521-
2542โรงงานต้นแบบเผาขยะด้วยเตาเผาแบบฟลูอิไดเซชั่น : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงงานวิจัยสมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ