Browsing by Subject ครู -- ทัศนคติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 35 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและครูประถมศึกษา เกี่ยวกับวิธีการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวัลยา เศรษฐเลาห์
2521ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้บทเพลงประกอบการสอนศิรินพรัตน์ พิธานสมบัติ
2521ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้บทเพลงประกอบการสอนศิรินพรัตน์ พิธานสมบัติ
2522ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อการอบรมครูประจำการสุดใจ บุญอารีย์
2525ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน ที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครปาริชาต พุดน้อย
2527ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524สุนันทา ดุรงค์พันธุ์
2524ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชนมารศรี รัตนกันทา
2529ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
2528ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ศรีบัญชา ยอมเจริญ
2526ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงวาสุกรี รัชชกูล
2527ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือ ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และที่สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพต่อการพัฒนางานวิชาการภาวดี เชื้อยืนยงค์กุล
2528ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูสังคมศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนสหกรณ์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษามณีรัตน์ บุญรักษา
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรมพิทยา จำเริญจรัสวิทย์
2527ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูภาษาไทยเกี่ยวกับบทบาท ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาปราณี ไวยบูรณ์
2536ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครู และนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุกัญญา เพ็งคำ
2527ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรภาวนี เจียมวัฒนสุข
2529ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครวารี รุจิวโรดม
2523ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาล ในสถานศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานครปาริชาต ตามไท
2525ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของครูสังคมศึกษาเกษม เชยชม
2524ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาไทย ในชั้นประถมปีที่สองกับพฤติกรรมการสอนของครูเดือนเพ็ญ ฤกษ์อร่าม