Browsing by Subject ครู -- ทัศนคติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กระบวนทัศน์ใหม่ของความสำนึกต่อชุมชนของครู : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ และพหุกรณีศึกษาอธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ทัศนคติเชิงบวกต่อการนิเทศของครูศิริเดช เทพศิริ
2552การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีวิทยาคิวเศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
2510การศึกษาทัศนคติของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพระนคร ที่มีต่อการสอนทางโทรทัศน์ของเทศบาลนครกรุงเทพสุดา วิทยพัฒนา
2551การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูและผู้บริหารจิรพิพัฒน์ แจ่มนิล
2518การสร้างมาตราทัศนคติของครูต่อนักเรียนวิทร วิภาหัสน์
2551การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครโชติกา ตั้งบุญเติม
2528ความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและครูประถมศึกษา เกี่ยวกับวิธีการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวัลยา เศรษฐเลาห์
2521ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้บทเพลงประกอบการสอนศิรินพรัตน์ พิธานสมบัติ
2521ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้บทเพลงประกอบการสอนศิรินพรัตน์ พิธานสมบัติ
2522ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อการอบรมครูประจำการสุดใจ บุญอารีย์
2525ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน ที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครปาริชาต พุดน้อย
2527ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524สุนันทา ดุรงค์พันธุ์
2524ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชนมารศรี รัตนกันทา
2529ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
2528ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ศรีบัญชา ยอมเจริญ
2526ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงวาสุกรี รัชชกูล
2527ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือ ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และที่สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพต่อการพัฒนางานวิชาการภาวดี เชื้อยืนยงค์กุล
2528ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูสังคมศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนสหกรณ์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษามณีรัตน์ บุญรักษา
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรมพิทยา จำเริญจรัสวิทย์