Browsing by Subject ครู -- ภาระงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 8 of 8 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาผลกระทบของการเลื่อนวิทยฐานะที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอัฐพล อินต๊ะเสนา
2558การวิเคราะห์ผลของการใช้เวลาในการปฏิบัติภาระงานสอนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพรทิพย์ ทับทิมทอง
2556การศึกษาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค: กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังนุสรา ตั้งตรงกิจเจริญ
2543การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเบ็ญจวรรณ ศิริพรชัยกุล
2556การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและชีวิตจริงเพื่อระบุปัญหาและการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลพรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล
2527ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาครูกลุ่มภาคกลาง เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ มณีแสง
2534ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุภาพ ดอกกุหลาบ