Browsing by Subject ความขัดแย้งทางสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การแก้ไขความขัดแย้ง : ศึกษากรณีการรับฟังความคิดเห็น ในโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชรชูเกียรติ ศิวเวทกุล, 2518-
2553ความขัดแย้งทางสังคมในละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาก่อนข่าวภาคค่ำกับการรับรู้ของผู้ชมเหมือนฝัน ชาวเหนือ
2552ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทยชมพูนุท คารวมิตร
2543ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย : ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซยาดานาศาศวัต เพ่งแพ
2539ความขัดแย้งในแนวคิดระหว่างรัฐกับสังคมในเรื่องสิทธิของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยสันติ จียะพันธ์
2552ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในพระวินัยปิฏกอัจฉรียา ธิรศริโชติ
2557แนวคิดความเสมอภาคในปรัชญาของคาร์ล มาร์กซ์ชลลดา นาคใหญ่
2527ในท่ามกลางความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนไม่มีข้อมูล