Browsing by Subject ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทรงพล เสนาะล้ำ
2559การลดภาระงานเข็นโดยการเทรดออฟระหว่างแรงกดอัดที่หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนล่างและการใช้พลังงานวริษา ศิลาวงศ์
2526การศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูศิรินทิพย์ กังวาลไกล
2528การศึกษาผลของแมงกานีสทางชีวเคมีและโลหิตวิทยาในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : การวิจัยขนิษฐ บูรณศิริ; ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; จวงจันทร์ ชันธชวงศ์; ประภา เลาหไพบูลย์; ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
2526การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัยปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; ขนิษฐ บูรณศิริ; ประภา เลาหไพบูลย์; จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์; ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
2549การศึกษาเพื่อพัฒนาคู่มือการวินิจฉัย ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมวรรณวิสาข์ ตั้งอมร
2560ความชุก ลักษณะ และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุความรุนแรงขณะปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตบริการสุขภาพที่ 6นภัสวรรณ พชรธนสาร
2547ความปลอดภัยในด้านการระเบิดของวัสดุอนุภาค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2550ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีอันตรายของพนักงานโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แห่งหนึ่งในประเทศไทยดวงตา เทียนกล่ำ
2548ตัวชี้วัดการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพสุเมธา เฮงประเสริฐ
2532ผลการบริหารสภาวะแวดล้อมของโรงงานถ่านไฟฉายที่มีต่อสุขภาพอนามัยของคนงานเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2538ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของคนงานในโรงงานทอผ้าสุพัตรา โทวราภา
2550พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดชลบุรีทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
2552มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้านสรวิศ เริ่มสุกรี
2539มาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานศิริชัย จันทรสิงห์
2554วิธีการประเมินสำหรับลดแรงกดอัดของหลังส่วนล่างในงานบรรจุผลิตภัณฑ์แผงบันไดข้างและสปอยเลอร์หลังกาญจนา หลวงโปธา
2560สภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งเฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม