Browsing by Subject ความพอใจในการทำงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 42 to 61 of 90 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐพรรณิภา สืบสุข
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านโครงสร้าง การปฎิบัติบทบาทกับความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงอรนุช กิจสงวน
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านโครงสร้าง การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจ การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมนิตยา สง่าวงษ์
2520ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานกับการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีพนักงานวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครนิตยา รัศมีรัตน์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์การ การทำหน้าที่พลเมืองในองค์การกับความตั้งใจในการลาออกจากงานนันทพร สุขสถิตย์; เสาวณีย์ วงค์สวัสดิ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยมีความเข้มแข็งอดทนเป็นตัวแปรกำกับธัญญภรณ์ อรรณพ ณ อยุธยา; นันทนัช ทองอุปการ; ไพสิฐ คานทองดี
2537ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวล ในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิครัชนี ภู่ไพจิตร์กุล
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ลักษณะงาน ความขัดแย้ง ระว่างงานกับครอบครัว กับความสุขในการทำงานของ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมวิภาวรรณ บุญมั่ง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริการบริษัทแห่งหนึ่งขนิษฐ์รัฐ อติชาตศรีสกุล; ณัฏฐา เทียนทอง
2552ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเด่น ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงาน ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกันเพ็ญพร ลิ่มวงศ์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายการขายและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีในบริษัทเอกชนสุทธดา จีระพันธุ
2538ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐสุภาภรณ์ ใจสิทธากุล
2546ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2507-
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ และการมีส่วนร่วมในงานกับความยึดมั่นผูกพันในองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครศศินันท์ หล้านามวงค์, 2507-
2537ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม พฤติกรรมการเจรรจาต่อรอง การได้รับการอบรมทางการบริหาร ประสบการณ์ในการบริหาร และความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเยาวลักษณ์ โพธิดารา
2526ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูพลศึกษาภาษิต ปุณฑริกพันธ์
2539ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจ ในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติ : เปรียบเทียบระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกันชาลิน นานา
2551ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน บรรยากาศจริยธรรมในการทำงาน กับความสุขในการทำงาน ตามการรับรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครอัจฉรัช อุยยะพัฒน์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลางลักษมี สุดดี